Algemene voorwaarden

Artikel 1

Aanbiedingen geschieden door ZIN IN BOEKEN, Botermarkt 12, 5256AV Heusden 

Artikel 2

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de eventueel aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 3

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5

Een aantal van de artikelen wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 6

U beschikt over een zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling betreffende boeken. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Botermarkt 12, 5256AV Heusden. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden.

Artikel 7

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 8

Voor iedere bestelling worden kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico. 

Artikel 9

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

 

Artikel 10

Geleverde goederen (inclusief e-books en luisterboekendownloads) dienen direct betaald te worden.

ZIN IN BOEKEN kan een klant in de gelegenheid stellen om geleverde goederen, die een door ZIN IN BOEKEN te bepalen bedrag te boven gaan, in termijnen te betalen. Deze termijnen worden schriftelijk door ZIN IN BOEKEN opgegeven.

Indien ZIN IN BOEKEN, na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten.

ZIN IN BOEKEN heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.

Indien ZIN IN BOEKEN haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van ZIN IN BOEKEN met een minimum van € 35,-.

De na sommatie door het lid verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.

Artikel 11

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 12

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13

Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 14

Op de overeenkomsten tussen ZIN IN BOEKEN en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen 0

Zin in Boeken


Algemene boekhandel en modern antiquariaat.